Právna podstata a orgány družstva

Právna podstata a orgány družstva

SBD Sobrance je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov.

Image
Image
Foto: zdroj internet