Image

Správa bytového a nebytového fondu

SBD Sobrance ponúka komplexné zabezpečenie výkonu správy bytových domov v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2011 naša organizácia zabezpečovala komplexný výkon správy pre 413 bytov v 8 bytových domoch.

Image

Platby, poplatky a správa financií

V správe SBD Sobrance je 413 bytov spolu v 8 bytových domoch. Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2011 227 bytov vo vlastníctve družstva a 186 bytov spravujeme na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov.

Našu kanceláriu môžete navštíviť v týchto hodinách: 
Pondelok:    7.00 hod. – 15.00 hod.    
Utorok:    nestránkový deň
Streda:        7.00 hod. – 16.00 hod.    
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:        7.00 hod. – 14.00 hod.    

Obedňajšia prestávka: 11.00 hod. – 11.30 hod.

Image

Ponuka údržby a opráv

SBD Sobrance poskytuje služby spojené s údržbou a opravami bytového a nebytového fondu na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-CS/2007/00392-2/HR. Zabezpečujeme bežnú a havarijnú údržbu podľa požiadaviek vlastníkov a nájomcov bytov. Pri voľných kapacitách ponúkame svoje služby a vykonávame práce v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia aj pre iné právnické a fyzické osoby.